جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشیرین


خواننده: هنرمند شماره 580

مبادا روزی تو دلم گم بشی
مبادا یک شب بری پیدا نشی
گم بشی ماه بشی زیر زمین آب بشی
بری و پیدا نشی گم بشی پیدا نشی
شیرین شیرینم تویی مونس جونم تویی
نکنه یه روزی گم بشی پیدا نشی
بیا و همدمم باش مرهم درد من باش
بیا و دستم بگیر عاشق قلب من باش
هر چه که می نویسم یه رنگ تازه داره
تازه ترین ترانه ام بوی تن تو داره
شیرین شیرینم تویی مونس جونم تویی
نکنه یه روزی گم بشی پیدا نشی
مبادا روزی تو دلم گم بشی
مبادا یک شب بری پیدا نشی
گم بشی ماه بشی زیر زمین آب بشی
بری و پیدا نشی گم بشی پیدا نشی
شیرین شیرینم تویی مونس جونم تویی
نکنه یه روزی گم بشی پیدا نشی
بیا و همدمم باش مرهم درد من باش
بیا و دستم بگیر عاشق قلب من باش
هر چه که می نویسم یه رنگ تازه داره
تازه ترین ترانه ام بوی تن تو داره
شیرین شیرینم تویی مونس جونم تویی
نکنه یه روزی گم بشی پیدا نشی