جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدوست دارم مادر


خواننده: هنرمند شماره 184

ای که کلید بهشت بود به زیر پایت
ای هستی آفرینم شوم فدایت
دوست دارم ای مادر تا بینهایت
دوست دارم ای مادر تا بینهایت
روزت مبارک مبارک مادر
روزت مبارک مبارک مادر
دوست دارم ای مادر
دوست دارم ای مادر
روزت مبارک مبارک مادر
روزت مبارک مبارک مادر
دوست دارم ای مادر
دوست دارم ای مادر
ای تا سحر نخفته شبا تو بر سر من
چشم بود ز رویت همیشه روشن
دوست دارم ای مادر تا بینهایت
دوست دارم ای مادر تا بینهایت
روزت مبارک مبارک مادر
روزت مبارک مبارک مادر
روزت مبارک مبارک مادر
روزت مبارک مبارک مادر
روزت مبارک مبارک مادر
روزت مبارک مبارک مادر