جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدنیای رنگی


خواننده: هنرمند شماره 657

کی بود اونکه تا رسید
گل ازگل دل شکفت
با یک کلام ساده
یه عالمه قصه گفت
یه کهکشون ستاره
تو نیلیه چشاش بود
لهن پرنده های چاوشی
توصداش بود
لهن پرنده های چاوشی
تو صداش بود
بیا بیا بگو کی بودش
خیلی ساده دلمو ربوده
خیلی ساده دلمو ربوده
کی بود اونکه تا رسید
گل ازگل دل شکفت
با یک کلام ساده
یه عالمه قصه گفت
یه کهکشون ستاره
تو نیلیه چشاش بود
لهن پرنده های چاوشی
توصداش بود
لهن پرنده های چاوشی
تو صداش بود
بیا بیا بگو کی بودش
خیلی ساده دلمو ربوده
خیلی ساده دلمو ربوده