جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدرود


خواننده: هنرمند شماره 580

درود بر دلیران به آزاده ایران
درود بر جوانان ایران زمین
درود بر رشیدان به خاک شهیدان
درود قهرمانان ایران زمین
درود جمله یاران درود جان جانان
درود ملت پاک ایران ما
درود بر تو بادا به امید فردا
درود حرمت خاک ایران ما
هزاران هزاران ز دشت و بیابان
زنند جمله مردان همه سوی ایران
بپا خیز و بنگر عزیزان و یاران
ز اهریمن جان تو آزاد کن ایران
درود درود درود بر تو باد
درود درود درود بر تو باد
درود درود درود بر تو باد
درود درود درود بر تو باد
هزاران هزاران ز دشت و بیابان
زنند جمله مردان همه سوی ایران
بپا خیز و بنگر عزیزان و یاران
ز اهریمن جان تو آزاد کن ایران
درود درود درود بر تو باد
درود درود درود بر تو باد
درود درود درود بر تو باد
درود درود درود بر تو باد