جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخواهم که رسوا بشی


خواننده: هنرمند شماره 170

عاقبت این زندگی دو روزه
آرزو کردی که دلم بسوزه
من رو به دنبال خودت کشوندی
جای صفا غم تو دلم نشوندی
خواهم خدا خارت کنه پیوسته آزارت کنه
خواهم که رسوا بشی تک و تنها بشی
عاقبت این زندگی دو روزه
آرزو کردی که دلم بسوزه
من رو به دنبال خودت کشوندی
جای صفا غم تو دلم نشوندی
خواهم خدا خارت کنه پیوسته آزارت کنه
چون من گرفتارت کنه
خواهم که رسوا بشی تک و تنها بشی
****
هر چه بلا بود به جان خریدم
ار تو وفایی به خدا ندیدم
رفتم و دیگر زتو دل بریدم
خواهم که رسوا بشی تک و تنها بشی
****
عاقبت این زندگی دو روزه
آرزو کردی که دلم بسوزه
من رو به دنبال خودت کشوندی
جای صفا غم تو دلم نشوندی
خواهم خدا خارت کنه پیوسته آزارت کنه
چون من گرفتارت کنه
خواهم که رسوا بشی تک و تنها بشی