جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهخواب دیدم


خواننده: هنرمند شماره 584

خواب دیدم خواب دیدم
قلبمو بی تاب دیدم
خواب دیدم خواب دیدم
قلبمو بی تاب دیدم
خواب دیدم خواب دیدم

شب که شد خواب دیدم
چشم و دلم خواب نرفت
مژه بر هم نزدم
دل از تب و تاب نرفت
مثل هر شب دل من
دیدن مهتاب نرفت
یاد تو از نظرم
تا دم آفتاب نرفت

خواب دیدم خواب دیدم
قلبمو بی تاب دیدم
دل تاریکمو در
شبهای مهتاب دیدم
خواب دیدم خواب دیدم
قلبمو بی تاب دیدم
دل تاریکمو در
شبهای مهتاب دیدم

منی که با دل عاشق
خوش خیالی کردم
سینمو از آه جان سوزی
تو خالی کردم
اگه فریاد دل عاشقمو نشنیدی
با زبون بی زبونی به تو حالی کردم

صبح که شد زندگیمو دچار تغییر کردم
خوابی که دیده بودم اینجوری تعبیر کردم
خواب دیدم خواب دیدم
قلبمو بی تاب دیدم
دل تاریکمو در
شبهای مهتاب دیدم
خواب دیدم خواب دیدم
قلبمو بی تاب دیدم
دل تاریکمو در
شبهای مهتاب دیدم

منی که با دل عاشق
خوش خیالی کردم
سینمو از آه جان سوزی
تو خالی کردم
اگه فریاد دل عاشقمو نشنیدی
با زبون بی زبونی به تو حالی کردم

صبح که شد زندگیمو دچار تغییر کردم
خوابی که دیده بودم اینجوری تعبیر کردم
خواب دیدم خواب دیدم
قلبمو بی تاب دیدم
دل تاریکمو در
شبهای مهتاب دیدم
خواب دیدم خواب دیدم
قلبمو بی تاب دیدم
دل تاریکمو در
شبهای مهتاب دیدم
خواب دیدم خواب دیدم
قلبمو بی تاب دیدم
دل تاریکمو در
شبهای مهتاب دیدم
خواب دیدم خواب دیدم
قلبمو بی تاب دیدم
دل تاریکمو در
شبهای مهتاب دیدم