جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهحالالالالا-شب عشق هایده


خواننده: هنرمند شماره 12

حالا لالای لالای لالالای لای
حالا لالای لالای لالالای لای
حالا لالای لالای لالالای لای
حالا لالای لالای لالالای لای
نمیدم دل به این درد دنیا
تموم غصه ها مال فردا
حالا لالای لالای لالالای لای
حالا لالای لالای لالالای لای
حالا لالای لالای لالالای لای
حالا لالای لالای لالالای لای
نمیدم دل به این درد دنیا
تموم غصه ها مال فردا