جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتوعزیزی


خواننده: هنرمند شماره 657

اینقدر موئمنو پاکی که به هنگام دعا
لرزه افتد به هوای نفست ارشه خدا
تو نیازی
تونیازی
تو حبیب چاره سازی واسه من
.تو عبادتی تو نوری
تو یه رازی واسه من
تو عزیزی
توعزیزی
توعزیزترین عزیزی واسه من
تویه زندگیم عزیزم همه چیزی
واسه من