جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتو بمانی


خواننده: هنرمند شماره 170

تو بمانی
توبمانی که تو جانی در برم
تو ندانی که ز عشق تو چه آمد بر سرم
اگر چه جهانی مرا شده دشمن
بمان تو برای شکسته دله من
که چشم دل من
شود ز تو رو شن
شدم به تو عاشق
خطا که نکردم
برای دل تو چه ها که نکردم
شدم به تو عاشق
خطا که نکردم
سخن دشمنان مشنو
از برم تو مرو
من بخاطر تو از جمله عزیزان
یکباره بریدم