جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتصنیف شوشتری_2


خواننده: هنرمند شماره 640

بتیغم گر کشند دستش نگیرم
وگر تیرم زنند منت پذ یرم
کما ن ابروان راگو بزن تیر
که پیش دست وبازویت بمیرم
غم گیتی گرازپا یم برآرد
بجز ساغرکه باشد دستگیرم
برای آفتاب صبح امید...2
که دردست شب هجران اسیرم
بفر یادم رس ای پیر خرابات
بیک جرعه جوانم کن که پیرم
برای آفتاب صبح امید.....2
که در دست شب هجران اسیرم.....