جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبی وفائی


خواننده: هنرمند شماره 170

مپرس از شب من ز سوز تب من
برو برو بیوفایی بیوفایی
برو برو بیوفایی بیوفایی بیوفایی
مپرس از شب من ز سوز تب من
برو برو بیوفایی بیوفایی
برو برو بیوفایی بیوفایی بیوفایی
به مرگم گرفتی که با تب بسازم
به این اشک لرزان به این شب بسازم
به مرگم گرفتی که با تب بسازم
به این اشک لرزان به این شب بسازم
برو برو بیوفایی بیوفایی
برو برو بیوفایی بیوفایی بیوفایی
برو تا نپیچد صدای تو دیگر به خانه ی من
برو تا نگیرد دل هرزه ی تو بهانه ی من
برو تا نپیچد صدای تو دیگر به خانه ی من
برو تا نگیرد دل هرزه ی تو بهانه ی من
برو برو بیوفایی بیوفایی
برو برو بیوفایی بیوفایی بیوفایی
گل لاله سرزد دگر از دل من
به جایت نشسته به گور دل من
برو برو بیوفایی
برو برو بیوفایی
برو تا نپیچد صدای تو دیگر به خانه ی من
برو تا نگیرد دل هرزه ی تو بهانه ی من
برو تا نپیچد صدای تو دیگر به خانه ی من
برو تا نگیرد دل هرزه ی تو بهانه ی من
برو برو بیوفایی بیوفایی
برو برو بیوفایی بیوفایی بیوفایی
گل لاله سرزد دگر از دل من
به جایت نشسته به گور دل من
برو برو بیوفایی
برو برو بیوفایی