جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبی تو خاکسترم


آهنگساز: هنرمند شماره 250
ترانه سرا: هنرمند شماره 311
خواننده: هنرمند شماره 152

بی تو خاکسترم
بی تو خاکسترم
بی تو ای دوست
بی تو تنها و خاموش
آخرین برگ این دفترم
بی تو در آسمان اخترانند
بی تو نیلوفران آذرانند
بی تو خاکسترم بی تو خاکسترم بی تو ای دوست
بی تو این چشمه سار شبان را
چشم گرینده ی آهوان است
بی تو این دشت سرشار
روح سرد خزان است
بی تو مهتاب تنهای دشتم
بی تو خورشید سرد غروبم
بی تو بی نام و بی سرگذشتم
بی تو خاکسترم... بی تو خاکسترم... بی تو ای دوست
بی تو این خانه تاریک و تنهاست
بی تو در سینه شور تمناست
خفته بر نغمه یادت سخن هاست
بی تو خاکسترم
بی تو خاکسترم
بی تو ای دوست
بی تو ای دوست