جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبسه دیگه


خواننده: هنرمند شماره 565

حیرونم ازاین که چرانرفتی هنوز پیشمی
آخه روزو شب داری واسه یکی دیگه پر بزنی پر پر‎ ‎پر پر
بسه دیگه چقد میدیم بازی
آخه تو بچیت می نازی
دیگه ازبازیای تو خسته شدم خسته شدم
بسه دیگه چقد میدیم بازی
آخه تو بچیت می نازی
دیگه ازبازیای تو خسته شدم خسته شدم
حیرونم ازاین که چرانرفتی هنوز پیشمی
آخه روزو شب داری واسه یکی دیگه پر بزنی پر پر‎ ‎پر پر
بسه دیگه چقد میدیم بازی
آخه تو بچیت می نازی
دیگه ازبازیای تو خسته شدم خسته شدم
بسه دیگه چقد میدیم بازی
آخه تو بچیت می نازی
دیگه ازبازیای تو خسته شدم خسته شدم