جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبار دیگر


آهنگساز: هنرمند شماره 309
ترانه سرا: هنرمند شماره 309
خواننده: هنرمند شماره 170

ای خداتقدیر ما راگر نوشتی این چنین
پس عطا کنطاقتی بر سر نوشتی این چنین
تا به کی بی یار و یاورتا به حجران بر دلم
ماندهدور از آشنایانکنج غربت منزلم
ای خدا بار دگرصبرم عطا کن
ای خدابار دگردردم دوا کن
من چه هستملاله ای حسرت به دل
بی پناه وخسته ای از خود خجل
پس علاج کاری کنوامانده ام
کهآتشمکه از کاروان جا مانده ام
ای خدا بار دگر صبرم عطا کن
ای خدابار دگردردم دوا کن
ای خدای آسمانها و زمین
ای پناه اولین و آخرین
پس علاج کاری کنوا مانده ام
که آتشم که از کاروان جا مانده ام
ایخدابار دگرصبرم عطا کن
ای خدا بار دگر دردم دوا کن
صبرم عطا کن دردم دوا کنصبرم عطا کن
ای خداای خدابار دگر صبرم عطا کن
ای خدا بار دگر دردم دوا کن