جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآواز سه گاه


خواننده: هنرمند شماره 640

من اگر نظر حرامست، بسی گناه دارمچه کنم؟ نمی‌توانم که نظر نگاه دارم!
ستم از کسیست بر من که ضرورتست بردننه قرار زخم خوردن، نه مجال آه دارم
ارسال متن توسط : رضا اسلامی