جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآسمون


خواننده: هنرمند شماره 160

آسمان آسمان خسته شد دل من
از تو جز غم دل شد چه حاصل من
آسمان بر دلم سنگ غم زده ای
سرنوشت مرا رنگ غم زده ای
در شبان سیاه من کوچه را ده ستاره ای
کو نگاهی که در دلم برفروزد شراره ای
من غروب خزانم غم نشسته به جانم
قصه نامرادی ام خالی از شور و شادی ام
آسمان آسمان خسته شد دل من
از تو جز غم دل شد چه حاصل من
آسمان بر دلم سنگ غم زده ای
سرنوشت مرا رنگ غم زده ای
در شبان سیاه من کوچه را ده ستاره ای
کو نگاهی که در دلم برفروزد شراره ای
من غروب خزانم غم نشسته به جانم
قصه نامرادی ام خالی از شور و شادی ام
قصه نامرادی ام خالی از شور و شادی ام