جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآتش عشق


ترانه سرا: هنرمند شماره 665
خواننده: هنرمند شماره 184

گل مریم
گل مریم سر راه تو پرپرکردمندانستم قسمهای تو باور کردم
به یادم،به یادم آمد آن شب در سکوت صحرا
تو بودی و من و مهتاب و عطر گلها
رها بودز غمهادل ما
رفتی و شد فنا ، آن رؤیا در دلم شد بی تو ، هنگامه برپا
در انتظارت عمرم هدرشد نفرین بر این دنیا
گل مریم سر راه تو پرپرکردمندانستم قسمهای تو باور کردم
گل مریم
گل مریم سر راه تو پرپرکردمندانستم قسمهای تو باور کردم
به یادم،به یادم آمد آن شب در سکوت صحرا
تو بودی و من و مهتاب و عطر گلها
رها بودز غمهادل ما
رفتی و شد فنا ، آن رؤیا در دلم شد بی تو ، هنگامه برپا
در انتظارت عمرم هدرشد نفرین بر این دنیا
گل مریم سر راه تو پرپرکردمندانستم قسمهای تو باور کردم
گل مریم سر راه تو پرپرکردمندانستم قسمهای تو باور کردم