Search by song, artist or lyricsZalem


Composed by: Artist Number 376
Lyrics by: Artist Number 24
Singer: Artist Number 747

اسم تو، گل
شکل تو، گل
اما خودت خاری و بس
بغض منی ،نمی شکنی گرفته ای راه نفس
ظالم
ظالم
منو می آزاری و بس
با همه خوب، خنده به لب به جان من خشم غضب
همیشه دوست همیشه یار، برای من طناب دار
ظالم
ظالم
منو می آزاری و بس
تو چشم دیدن منی، تو پاره ی تن منی
شکست من، شکست ماست، زخم نزن که می شکنی
تو از منی یا بر منی؟ تو عاشقی یا دشمنی؟
یه روز حیات، یه روز عدم، یه وقت زیاد یه لحظه کم
خسته از این حال و هوا، از این همه چون و چرا
برای خاطر خدا مرا نبر به ناکجا
ظالم
ظالم
منو می آراری و بس
اسم تو، گل
شکل تو، گل
اما خودت خاری و بس
بغض منی، نمی شکنی، گرفته ای راه نفس
ظالم، ظالم منو می آزاری و بس