Search by song, artist or lyricsYaran


Morteza

ای وارثان هرچه دلیر هرچه نامدار
ایران خوب ما در خون نشسته امروز
با یک طلوع روشن دیگر از خون رهاست
با گل نشسته فرداست
یاران مدد کنید
یاران مدد کنید
یاران ما یاران ما
ویران شده ایران ما
یاران ما یاران ما
گریان شده ایران ما
آهنگ هر یک دست ما
در گوش این شب بی صداست
انبوه دست ما همه
فردای پر آواز ماست
بال و پر سیمرغ ما
در دام و بند کینه ها
ایل و تبار آریا
در پشت سرد میله ها
تا کی به کام دیگران
تا کی به نوش این و آن
در زیر پای ناکسان
تاراج مشتی بی نشان
آهنگ هر یک دست ما
در گوش این شب بی صداست
انبوه دست ما همه
فردای پر آواز ماست
ضحاک دیگر آمده
تکیه به تخت خون زده
بر پیکر آزادگان
با دشنه ها گلخون زده
ما را دوباره آرزو
چرمین درفش کاویان
ما را دوباره آبرو
آن کاوه آن شیر ژیان
آهنگ هر یک دست ما
در گوش این شب بی صداست
انبوه دست ما همه
فردای پر آواز ماست
انبوه دست ما همه
فردای پر آواز ماست