Search by song, artist or lyricsVaresh


Nasser Masoudi

وارش باره باران چی دانه داره
بوشوم مهرو ماران چی خوبی خانه
وارش بباره وارش باره می دیل تشویش می یاره
نشه کاره بیجاره می دیل داره دوباره
می عزیز جان تره قوربان وارش زنجیری شر شر
واره کر واره کر ایتا جور خوره دور
تورنگ من قشنگ من سر ما می بری تو
می جادو می جادو جه ا سو به او سو
وارش بباره وارش باره می دیل تشویش می یاره
نشه کاره بیجاره می دیل داره دوباره
می گولنازه دانه چی نازنینه
آرام آرام خانه تره اوچینه
هوا تاره هوا تاره ایتا شیمه خطر داره
ایا پوشت گومار آی خودا مره زنه ایشاره
نازه دانه گوله مانه اونه بولوبول آتش چی سرکش
چی تابش کونم غش
نره خنده نره گریه شبا لرزش چومان عزیز جان
عزیزجان بوسوجان دیل و جان