Search by song, artist or lyricsTabe Banafshe


Parisa

تاب بنفشه می دهد طره مشک سای تو
پرده غنچه می درد خنده دل گشای تو
ای گل خوش نیم من بلبل خویش را مسوز
کز سر صدق می کند شب همه شب دعای تو
خوش چمنسیت و عارضت خاصه که در بهار حسن
حافظ خوش کلام شد مرغ سخن سرای تو