Search by song, artist or lyricsTa Kei Khashmo Kineh Joim


Iraj

تا کی خشم و کینه جو ایم تا کی
نیرنگ و دو روی مهربانی ها رفته دیگر از میانه ما
بازا دور از خشم و قو قا در دنیا یه آرزو ها
تا که دل ها را پر کنیم از مهربانی ها یا رب تو کاری کن ما را تو یاری کن
دلهای ما را آشنا و آشنا تر کن
این دشمنی ها را بیرون کن از دل ها
بیگانگان را آشنا و آشنا تر کن
هرگز نه می رد آنکه دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریب یه عالم زبان ما دنیا پیمانه درد و رنج و نه مرادی ها برده ای از چهره ما رنگ شادی ها بگذار از این دنیا دنیا یه پر قو قا تنها تنها تنها محبت در جهان ماند دنیا دنیا کی بی محبت جاودان ماند