Search by song, artist or lyricsSardari


Amir Aram

رو سردری و پشت دری
مثل پرنده می پری
از همه عاشقا سری
تو از همه قشنگتری
یه روز میآی رو بوم من
یه روز دیگه پر می زنی
به هر دری خسته شدی
جای دیگه سر می زنی
وای به حال این دلم
تویی تنها مشکلم
وای به حال این دلم
تویی تنها مشکلم
وای به حال این دلم
تویی تنها مشکلم
وای به حال این دلم
تویی تنها مشکلم
گشتم و گشتم تا تو رو ببینم
از اون لبات آب حیات بچینم
پرنده بودی پر زدی ز بومم
رفتی و گفتی تو بگیر نشونم
تو یه دنیا عشقی تو یه دنیا نوری
تو یه دنیا لطفی تو یه دنیا شوری
دوسم داری
پشت دری.
عاشق تری
قشنگ تری....