Search by song, artist or lyricsRaze Del


Singer: Artist Number 2

می رقصد همه شب با آهنگ نسیم تصویر تو
در نگاهم نور خاطره ها تابد باردگر
در این شبهای سیاهم هر شب به مستی
ساز دل من آرد به لبها راز دل من آن
یادگارم گمگشده دگر در خاطره زمانه
در این شب غم تنها شده ام با عشق
جاودانه باشد همه شب چشمم به رهت شاید
یک شب بیایی تا خنده زند بر چهره ما
گلهای آشنایی هر شب به مستی ساز دل من
آرد به لبها راز دل من می رقصد همه
شب باآهنگ نسیم تصویر تو در نگاهم
نور خاطره ها تابد بار دگر دراین شبهای
سیاهم هر شب به مستی ساز
دل من آرد به لبها راز دل من