Search by song, artist or lyricsRage Penhan


Khosro Shakibaei

دلم گرفته
دلم عجیب گرفته است
و هیچ چیز
نه این دقایق خوشبو،که روی شاخه نارنج می شود خاموش
نه این صداقت حرفی ، که در سکوت میان دو برگ این گل شب بوست
نه هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف
نمی رهاند
و فکر می کنم
که این ترنم موزون حزن تا به ابد
شنیده خواهد شد.\"
و عشق ، تنها عشق
ترا به گرمی یک سیب می کند مانوس
عشق ، تنها عشق
مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد ،
مرا رساند به امکان یک پرنده شدن
- چرا گرفته دلت، مثل آنکه تنهایی
- چقدر هم تنها
- خیال می کنم
دچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی
- دچار یعنی
- عاشق
- و فکر کن که چه تنهاست
اگر ماهی کوچک ، دچار آبی دریای بیکران باشد
- چه فکر نازک غمناکی !