Search by song, artist or lyricsOmr Doo Rozeh


Singer: Artist Number 9

این عمر دو روزه
که به داره منو داره
وقتی که میدوزه
دل من حرفی که داره
حرف اوجه
که به ذلت تن نداده
وقتی که میگیره
دل من حرفایی داره
وقتی که میرنجه
به دلش دردایی داره
که بمیره
چون به ذلت تن نمیده