Search by song, artist or lyricsMardom Hamishe Mardom


Lyrics by: Iraj Janati Ataee
Aref

ای حنجر بریده با خنجر مدارا
سرود تازه سر کن از خشم مردم ما
از اقتدرا شب ساز بر خاک ما چه وحشت
ما از تبار خشمیم با یک قبیله نفرت
بگذار تا بریزند خون من و تو بر خاک
که رو به مرگ دارند این کودکان ضحاک
فریاد کن به عشقی این شعر سرخ ایمان
مردم همیشه مردم ایران همیشه ایران
مردم همیشه مردم ایران همیشه ایران
مردم گدازان به این اندک
با خیل نیزه داران
سربانهای بی سر
مردم پرستان را به تیغ اگر چه بستند
اگر چه سینه ها را در دخمه شکستند
دست و پای سربی با جوخه های اعدام
اگر چه هدیه کردند با خون شب شهیدان
مردم همیشه مردم ایران همیشه ایران
مردم همیشه مردم ایران همیشه ایران