Search by song, artist or lyricsMale Poshha


Andy

بیاین بریم تماشا بازی ملی پوشها
با هم بشیم هم صدا زنده باشین بچه ها
بگیم خسته نباشید سنگ تموم گذاشتید
توی زمین حریف چه شاه گلایی کاشتید
ماشالله ماشا لله ماشا لله ماشا لله ماشا لله
ماشالله ماشا لله ماشا لله ماشا لله ماشا لله
دو یدید و دو یدید تا به هدف رسید ید
برای خاک ایرانپیروزی آفرید ید
شمع و گل وپروانه تیم ما قهرمانه
سبز وسفید وقرمز این پرچم ایرانه
ماشالله ماشا لله ماشا لله ماشا لله ماشا لله
ماشالله ماشا لله ماشا لله ماشا لله ماشا لله
ایران...ایران...ایران...ایران...ایران...ایران...ایران
تهرونی آذرییا مال خوزستانیم
مشهدی وشمالی تک تک قهرمانیم
ایرونی با دل شاد بزن یه پارچه فریاد
پرچم پاک وطن همیشه افراشته باد
اجازه بی اجازهدروازه باز بازه
تیم ما مثل شیره توی زمین می تازه
ماشالله ماشا لله ماشا لله ماشا لله ماشا لله
ماشالله ماشا لله ماشا لله ماشا لله ماشا لله
بیاین بریم تماشا بازی ملی پوشها
با هم بشیم هم صدا زنده باشین بچه ها
بگیم خسته نباشید سنگ تموم گذاشتید
توی زمین حریف چه شاه گلایی کاشتید
ماشالله ماشا لله ماشا لله ماشا لله ماشا لله
ماشالله ماشا لله ماشا لله ماشا لله ماشا لله
دو یدید و دو یدید تا به هدف رسید ید
برای خاک ایرانپیروزی آفرید ید
شمع و گل وپروانه تیم ما قهرمانه
سبز وسفید وقرمز این پرچم ایرانه
ماشالله ماشا لله ماشا لله ماشا لله ماشا لله
ماشالله ماشا لله ماشا لله ماشا لله ماشا لله
ایران...ایران...ایران...ایران...ایران...ایران...ایران
ایرونی توی میدون همیشه سربلنده
می جنگه با رقیبا تا که بشهبرنده
پیروزیمون شیرینه ایران قشنگ ترینه
خلیج فارس تا خزرتاج سر زمینه
اجازه بی اجازهدروازه باز بازه
تیم ما مثل شیره توی زمین می تازه
ماشالله ماشا لله ماشا لله ماشا لله ماشا لله
ماشالله ماشا لله ماشا لله ماشا لله ماشا لله
سنگو زدم به تیشه این تازه اولیشه
بازم مثل همیشه ایران برنده می شه
بچه ها متشکریم بچه ها متشکریم
بچه ها متشکریم بچه ها متشکریم
ایران...ایران...ایران...ایران