Search by song, artist or lyricsJangal Jari


Composed by: Aref Ghazvini
Lyrics by: Iraj Janati Ataee
Singer: Dariush

در این حریم شبانه ی ستم گرفته
در این شب خوف و خاکستر که غم گرفته
رفیق روزان روشن رهایی من
ستاره ها را صدا بزن دلم گرفته
قامت یاران از خبرداران اگر شکسته
جنگل جاری رو به بیداری به گل نشسته بهار من رو به بیداری جنگل جاری جوانه بسته
ستاره سوسو نمی زند اگر چه بر من
رفیق شبهای بی کسی ای سر به دامن
در این سکوت سترون سنگر به سنگر
چراغ خورشید واره ی چشم تو روشن
قامت یاران از تبرداران اگر شکسته
جنگل جاری رو به بیداری به گل نشسته بهار من رو به بیداری جنگل جاری جوانه بسته
قامت یاران از تبرداران اگر شکسته
جنگل جاری رو به بیداری به گل نشسته بهار من رو به بیداری جنگل جاری جوانه بسته