Search by song, artist or lyricsHavas


Shahrokh

از هم آغوشی باران هوس
با تن خشک کویر دل ما
خار صدسالهء غم ،شاخهء دیگرآورد
با هوس هم دل ما شاد نشد
غصه از دست دل آزاد نشد
با هوس هم سر ما مست نکرد
خنده را با لب پژمردهء ما
رفیق و همدست نکرد
آواز شاهرخ :
با هوس هم دل ما شاد نشد
غصه از دست دل آزاد نشد
با هوس هم ،اشگ ماتم که رفیق دل ماست
از رفاقت نبریدو ،از پریشانی ما ،خسته و بیزار نشد
کلام مسعودفردمنش :
با هوس هم ،اشگ ماتم که رفیق دل ماست
از رفاقت نبریدو ،از خطوط گنگ پیشانی ما
از پریشانی ما ،خسته و بیزار نشد
با هوس هم تن خشکیدهءما ،تکیدو پربار نشد
بوتهء خشک امید
ابدا غنچه نکردو هرگز از شکوفه پربار نشد
با هوس هم دل ما شاد نشد
آواز شاهرخ :
با هوس هم دل ما شاد نشد
غصه از دست دل آزاد نشد
با هوس هم دل ما شاد نشد
غصه از دست دل آزاد نشد