Search by song, artist or lyricsGooshe Sheitoon


Googoosh

روز جدای آمد دگر بار
ای آشتایا خدا نگهدار
به سوی سرنوشت خود روانا چه خواهد شد سرنوشتت ندانم
خداوندا به جز غم ها ندارم زاده راهی
ره آوردم خداخواهد بود شادی الاهی
مپرس از من تو دردم سفر بحر چه کردم
ولی شیطون گوشش کر میرم زود بر می گردم
خداحافظ خداحافظ خدا را
نخواهم برد من از خاطر شما را
خداوندا به جز غم ها ندارم زاده راهی
ره آوردم خداخواهد بود شادی الاهی
مپرس از من تو دردم سفر بحر چه کردم
ولی شیطون گوشش کر میرم زود بر می گردم
خداحافظ خداحافظ خدا را
نخواهم برد من از خاطر شما را