Search by song, artist or lyricsGomshodeh


Singer: Marjan

اونی که میخواستی
تو غبارا گم شد
مرغی شد و پشت حصارا گم شد
اسم تو رو،رو بال مرغا نوشت
رو کنده ی سبز درخت ها نوشت
یه روز که بارون می امد بهش گفت
یه روز دیگه رو موج دریا نوشت
دریا با موجاش اونو از خودش روند
مرغ هوا گم شد واونو گریوند
اونی که میخواستی
تو غبارا گم شد
مرغی شد و پشت حصارا گم شد
باد امد و تو جنگلا قدم زد
اسم تو رو از همه جا قلم زد
ببین جدایی چه به روزش آورد
چه سرنوشتی که براش رقم زد