Search by song, artist or lyricsEy Yousofe Khoshname Ma


Parisa

ای یوسف خوشنام ما
خوش می روی بر بام ما

ای درشکسته جام ما ، ای دربریده دام ما
ای نور ما ، ای سور ما ، ای دولت منصور ما

جوشی بنه در شور ما
تا مِی شود انگور ما

ای دلبر و مقصود ما ، ای قبله و معبود ما
آتش زدی بر عود ما ، نظاره کن در دود ما

در گل بمانده پای دل ،
جان می دهم چه جای دل

وز آتش سودای دل
ای وای ما ای وای دل