Search by song, artist or lyricsDaryab Mara


Lyrics by: Masoud Amini
Shohreh

ای از همه کس با من آواره خودی تر
ای خوبتر از خوب من و از همه بهتر
من جز تو و عشق تو کس و کار ندارم
با هیچ کسی جز تو خدای دل خود کار ندارم
دریاب مرا دریاب مرا ،مرحمتی کن به من و یکدفعه بیدار کن از خواب مرا
دستم تو بگیر، خستمه،بیرون بکش از آبمرا
تو بانی این در بدری،این همه شوریده سری
از همه کس تازه تری،عشق تو بود یکنفری
این همه آن داد مرا
فریاد بزن، زیر دل آواز بزن،خسته شدی باز بزن
خط بزناز رسم قفس،پر بده آزاد مرا
تو بانیآزادی من باش و تو آزاد کن آزاد مرا