Search by song, artist or lyricsDaftare Basteh


Iraj

دفتر ای که بسته شد دیگه بازش نکنید
دلی که شکسته شد دیگه نازش نکنید
یک عزا خونه است دل من این رو تو نمیدونستی
یکی یک دونه است دل من این رو تو نمیدونستی
چی میشه پنجره های غم دیگه همشون بسته بشن
چی میشه دشمن های مهربانی همشون خسته بشن
چی میشه دل های تنها سر و سامون بگیرن
بدی ها یک جا بمیر ان خوبی ها جون بگیرن
دفتر ای که بسته شد دیگه بازش نکنید دلی که شکست شد دیگه نازش نکنید دیگه نازش نکنید