Search by song, artist or lyricsBolboli Ke Khamoush Shod_2


Hayedeh

ای ساکن جان آخر تو کجا رفتی
ای ساکن جان آخر تو کجا رفتیدر خانه نهان گشتی یا سوی هوا رفتی
رفتی تو به این زودی تو باد صبا بودی
رفتی تو به این زودی تو باد صبا بودیمانندۀ بوی گل با باد صبا رفتی
نه باد صبا بودی نه مرغ هوا بودی
نه باد صبا بودی نه مرغ هوا بودیاز نور خدا بودی در نور خدا رفتی
ای کاروان آهسته ران کارام جانم میرود
ای کاروان آهسته ران کارام جانم میرودآن دل که با خود داشتم با دلستانم میرود
زان می که داد ساقی مجلس به دست ما
زان می که داد ساقی مجلس به دست مابالا گرفت کار دل می پرست ما
ازپا درآمدیم به راه وفا
ازپا درآمدیم به راه وفا دریغیاران بی وفا نگرفتند دست ما)
زان می که داد ساقی مجلس به دست ما
بالا گرفتبالا گرفت کار دل می پرست ما
ازپا در آمدیمازپا درآمدیم به راه وفا دریغ
یاران بی وفایاران بی وفا نگرفتند دست ما
ازپا درآمدیم به راه وفا دریغیاران بی وفا نگرفتند دست ما
نه در مسجد گذارندم که مستی
نه در میخانهنه در میخانه که این خمار خام است
میان مسجد ومیان مسجد و میخانه راهیست
خرابم بی خودم آن ره کدامست
میان مسجد و میخانه راهیست
خرابم بی خودمخرابم بی خودم آن ره کدامست
زان میزان می که داد ساقی مجلس به دست ما
بالا گرفتبالا گرفت کار دل می پرست ما
(زان می که داد ساقی مجلس به دست مابالا گرفت کار دل می پرست ما)