Search by song, artist or lyricsBaz Amad


Andy

باز آمد باز آمد
گل من بیخبر باز آمد
تو ببین که به صد ناز آمد
شیرین رو مشکین مو
چون نرگس خندان رو
با ناز و طناز آمد
باز آمد باز آمد
زنگ در به صدا در آمد
فصل بیخبری سر آمد
از دیروز عاشقتر
برداشتم قفلو از در
درو باز کردم آخر
بی تو با یاد تو سر کردم
گل عشقتو پر پر کردم
روزی صد بار بخدا مردم
تا جداییتو باور کردم
حالا که به قاب عکس تو
عاشقونه تر عادت کردم
اومدی بشکنی قلبی رو
که راضی به شهادت کردم
باز آمد باز آمد
گل من بیخبر باز آمد
تو ببین که به صد ناز آمد
شیرین رو مشکین مو
چون نرگس خندان رو
با ناز و طناز آمد
بی تو با یاد تو سر کردم
گل عشقتو پر پر کردم
روزی صد بار بخدا مردم
تا جداییتو باور کردم
آسمون گریه میکرد با من
با صدای بغض آوازم
نسیم شب همصدا میشد
با ناله خسته سازم
باز آمد
باز آمد