Search by song, artist or lyricsArousi


Reza Sadeghi

فصل نوبهارهدنیا لاله زاره
فصل نوبهارهدنیا لاله زاره
لبخند گل و چهچهه زیبای هزاره(بلبل)
لبخند گل و چهچهه زیبای هزاره(بلبل)
سور و سات عروسی
کل و چاک (کف زدن )و روبوسی
سور و سات عروسی
کل و چاک (کف زدن )و روبوسی
بساط قلیان و برکه(نقاب) و روسریهای تزئین شده
بساط قلیان و برکه (نقاب) و روسریهای تزئینشده
فصل نوبهارهدنیا لاله زاره
فصل نوبهارهدنیا لاله زاره
لبخند گل و چهچهه زیبای هزاره(بلبل)
لبخند گل و چهچهه زیبای هزاره(بلبل)
سور و سات عروسی
کل و چاک (کف زدن )و روبوسی
سور و سات عروسی
کل و چاک (کف زدن )و روبوسی
بساط قلیان و برکه(نقاب) و روسریهای تزئین شده
بساط قلیان و برکه (نقاب) و روسریهای تزئینشده
لوطی (مطرب) و ساز و شروه دیگه از یاد ها رفته
لچک (لباس محلی )و لنگ و نعلین دیگه از مد افتاده
دهل و کسر با رنگی (دف)حمام و سر تراشی
عروس نو با داماد نشستن با شاباش
لوطی (مطرب)و ساز و شروه دیگه از یاد ها رفته
لچک (لباس محلی )و لنگ و نعلین دیگه ازمد افتاده
دهل و کسر با رنگی (دف)حمام و سر تراشی
عروس نو با داماد نشستن با شاباش
فصل نوبهاره دنیا لاله زاره
فصل نوبهاره دنیا لاله زاره
لبخند گل و چهچهه زیبای هزاره(بلبل)
لبخند گل و چهچهه زیبای هزاره(بلبل)
جهیزیه عروس خوشبخت روی سر مادر داماد
خدا را شکر می کرد که باشید هر دو دلشاد
جهیزیه عروس خوشبخت روی سر مادر داماد
خدا را شکر می کرد که باشید هر دو دلشاد
دیگهای پر از برنجرفتن به پای زیارت
دعا و چاره می کردندبیا بکن تو حاجت
دیگهای پر از برنجرفتن به پای زیارت
دعا و چاره می کردندبیا بکن تو حاجت
لوطی (مطرب) و ساز و شروه دیگه از یاد ها رفته
لچک (لباس محلی )و لنگ و نعلین دیگه از مد افتاده
دهل و کسر با رنگی (دف)حمام و سر تراشی
عروس نو با داماد نشستن با شاباش
فصل نوبهاره دنیا لاله زاره
لبخند گل و چهچهه زیبای هزاره(بلبل)
سور و سات عروسی
کل و چاک (کف زدن )و روبوسی
بساط قلیان و برکه(نقاب) و روسریهای تزئین شده
بساط قلیان و برکه (نقاب) و روسریهای تزئینشده
بساط قلیان و برکه(نقاب) و روسریهای تزئین شده
بساط قلیان و برکه (نقاب) و روسریهای تزئینشده