Search by song, artist or lyricsArooso Doomad


Manouchehr Sakhayee

بیا که گل پابر چین ازره اومد
عروس از در در اومد یا مه اومد
خدایا این چه چیزه افریدی
که از گردون صدای به به اومد
عروسو دوماد میان بازو به بازو
محبت رو گذشتن در ترازو
محبت عروس قدر دوماده
نه یک جو کم نه یک گندم زیاده
عروس نازش به چنده
قیمتش خیلی گرونه
دوماد عشقش چقدره
از زمین تا اسمونه
عروس نازش به چنده
قیمتش خیلی گرونه
دوماد عشقش چقدره
از زمین تا اسمونه
عروسو دوماد میان بازو به بازو
محبت رو گذشتن در ترازو
محبت عروس قدر دوماده
نه یک جو کم نه یک گندم زیاده
نه یک جو کم نه یک گندم زیاده
رو سرشون نقل میپاشن زندگیشون شیرین باشه
الهی همچنین باشه
الهی همچنین باشه
نقل با سکه میپاشن با همدیگه قرین باشه
الهی همچنین باشه
الهی همچنین باشه
بدستشون از اون باشه
بکامشون از این باشه
همسر اولینشون همسر اخرین باشه
بیا که گل پابر چین ازره اومد
عروس از در در اومد یا مه اومد
خدایا این چه چیزه افریدی
که از گردون صدای به به اومد
بیا که گل پابر چین ازره اومد
عروس از در در اومد یا مه اومد
خدایا این چه چیزه افریدی
که از گردون صدای به به اومد
عروسو دوماد میان بازو به بازو
محبت رو گذشتن در ترازو
محبت عروس قدر دوماده
نه یک جو کم نه یک گندم زیاده
عروس نازش به چنده
قیمتش خیلی گرونه
دوماد عشقش چقدره
از زمین تا اسمونه
عروس نازش به چنده
قیمتش خیلی گرونه
دوماد عشقش چقدره
از زمین تا اسمونه
عروسو دوماد میان بازو به بازو
محبت رو گذشتن در ترازو
محبت عروس قدر دوماده
نه یک جو کم نه یک گندم زیاده
نه یک جو کم نه یک گندم زیاده
رو سرشون نقل میپاشن زندگیشون شیرین باشه
الهی همچنین باشه
الهی همچنین باشه
نقل با سکه میپاشن با همدیگه قرین باشه
الهی همچنین باشه
الهی همچنین باشه
بدستشون از اون باشه
بکامشون از این باشه
همسر اولینشون همسر اخرین باشه
بیا که گل پابر چین ازره اومد
عروس از در در اومد یا مه اومد
خدایا این چه چیزه افریدی
که از گردون صدای به به اومد
عروسو دوماد میان بازو به بازو
عروسو دوماد میان بازو به بازو
عروسو دوماد میان بازو به بازو
عروسو دوماد میان بازو به بازو
عروسو دوماد میان بازو به بازو
عروسو دوماد میان بازو به بازو