Search by song, artist or lyricsAnghadr Tora Dost Darm


Amir Aram

بی تو پر از گریه ام
ابرم ابر بهارم
وقتی نیستی کنارم
دلم میخواد ببارم
انقدر تو رو دوست دارم دوست دارم
که آب رودخونه ها
دریاچه رو دوست دارن دریاچه رو دوست دارن
انقدر تو رو دوست دارم دوست دارم
که بچه های تنها
بازیچه رو دوست دارنبازیچه رو دوست دارن
دیگر رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو
تن در دل آتش زنو پروانه شو پروانه شو
هم خویش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن
وانگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو
باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی
گر سوی مستان میروی مستانه شو مستانه شو
اندیشه از جایی رسد وانگه تو را آنجا رسد
ز اندیشه بگذر عاشقا فرزانه شو فرزانه شو
انقدر تو رو دوست دارم
که چوپونای غمگین
وقتی که عاشق میشن بیابونو دوست دارن
انقدر تو رو دوست دارم
که زیر هرم آفتاب
مسافرای کویر سایبونو دوست دارن
انقدر تو رو دوست دارم
انقدر تو رو دوست دارم
انقدر تو رو دوست دارم
انقدر تو رو دوست دارم
انقدر تو رو دوست دارم
انقدر تو رو دوست دارم
انقدر تو رو دوست دارم
انقدر تو رو دوست دارم
گر آتش دل برزند بر مومن و کافر زند
صورت همه عیان شود گر مرغ معنا پر زند
عالم همه ویران شود جان حلقه خوبان شود
آن گوهری کو آب شد آن آب بر گوهر زند
پیدا شود سر نهان حیران شود نقش جهان
موجی برآید ناگهان آتش به سیم و زر زند