جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیکی را دوست دارمیدارم


عارف

هرچه تبر زدی مرا زخم نشد جوانه شد
زجه مغرور تنم ترنم ترانه شد
من به خاکستر نشینی ، عادت دیرینه دارم
سینه مالا مال درد ، اما دلی بی کینه دارم
پاکبازم من ولی ، در آرزویم عشق بازیست
مثل هر جنبنده ای ، من هم دلی در سینه دارم
من عاشق عاشق شدنم
من عاشق عاشق شدنم