جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیوسف گمگشته


سیما بینا

خدایا چشمه هاشد سنگ(و)در سنگ
چراغلالهها بینور وبیرنگ
شکستهحنجرو فریاد (و)فریاد
که دشمنخیمه زدفرسنگ(و)فرسنگ
**********
یوسف گم گشتهباز آید به کنعان غم مخور
یوسف گم گشتهباز آید به کنعان غم مخور
کلبهاحزانشودروزی گلستان غم مخور
ای دل غم دیدهحالت به شوددل بدمکن
بد مکن
بدمکن دل بد مکن

دور گردون گردو روزیبر مراد مانگشت
بر مرادمانگشت
دور گردون گردو روزیبر مراد مانگشت
بر مرادمانگشت
دائما\"یکساننباشدحال دوران غممخور
غم مخور
غم مخور ای غم مخور

یوسف گم گشتهباز آید به کنعان غم مخور
کلبهاحزانشودروزی گلستان غممخور
ای دل غم دیدهحالت به شوددل بدمکن
بد مکن
بدمکن دل بد مکن