جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیه روزی مهربون بودی


ابی

یه روزی مهربون بودی
برام یه همزبون بودی
امید زندگانیم
که راز و بی نشون بودی
که راز و بی نشون بودی
می خوام تو رو پیدا کنم
ببینم و رها کنم
تو رو با بی وفاییات
پیش همه رسوا کنم
پیش همه رسوا کنم
یه روزی مهربون بودی
برام یه همزبون بودی
امید زندگانیم
که راز و بی نشون بودی
که راز و بی نشون بودی
می خوام تو رو پیدا کنم
ببینم و رها کنم
تو رو با بی وفاییات
پیش همه رسوا کنم
پیش همه رسوا کنم
می خوام تو رو پیدا کنم
ببینم و رها کنم
تو رو با بی وفاییات
پیش همه رسوا کنم
پیش همه رسوا کنم
یه روزی مهربون بودی
برام یه همزبون بودی
امید زندگانیم
که راز و بی نشون بودی
که راز و بی نشون بودی
می خوام تو رو پیدا کنم
ببینم و رها کنم
تو رو با بی وفاییات
پیش همه رسوا کنم
پیش همه رسوا کنم
یه روزی مهربون بودی
برام یه همزبون بودی
امید زندگانیم
که راز و بی نشون بودی
که راز و بی نشون بودی