جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیه دل اینجا یه دل انجا


مرضیه

یه روزی رفتم که رفتم رو واست خونده بودم
اون زمان هم به خدا تو کار دل مونده بودم
یه دل اینجا، یه دل اونجا، اشک حسرت توی چشمام
من عزیزم راه دوره دل من سنگ صبوره
زندگی اینجوری خواسته سرنوشت ها جورواجوره
دلم آروم نداره، دلم آروم نداره
تا میگم غصه نخور دست به زاری میذاره
من عزیزم راه دوره دل من سنگ صبوره
زندگی اینجوری خواسته سرنوشت ها جورواجوره
گر چه از جمله عزیزان خودم جدا میشم
باز میرم به سوی اواگر نرم تنها میشم
یه دل اینجا، یه دل اونجا اشک حسرت توی چشمام
دل تا بی تاب نشده اشکها سیلاب نشده
خداحافظ خداحافظ
وقتی دل بد میاره گریه حاصل نداره
خداحافظ خداحافظ
یه روزی رفتم که رفتم رو واست خونده بودم
اون زمان هم به خدا تو کار دل مونده بودم
یه دل اینجا، یه دل اونجا......