جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیا علی


خواننده: عباس قادری

ای علی ای عشق تو در دل نهان
یا علی مولا علی
یا علی جانم علی
ای علی ای مهر تو در ماعیان
یا علی مولا علی
یا علی جانم علی
ای که ما را در جهان تو سروری
در دل گم گشته ام تو رهبری
یا علی
مولا علی
جانم علی
یا علی
مولا علی
جانم علی
ای که گویند یک جهانتسبیح تو
ای که بالند یک جهان بر دین تو
یا علی
مولا علی
جانم علی
یا علی
مولا علی
جانم علی

دست ما گیر که ما بیچاره ایم
بی کس و بی آشیان آواره ایم

در جهان هر کس که شد پرهیزگار
در وجودش از تو بوده بی قرار
دست ما گیر که ما بیچاره ایم
بی کس و بی آشیان آواره ایم

در جهان هر کس که شد بر ایسگاه
در وجودش از تو بوده بی قرار
ای علی آرام دلهامان تویی
ای علی پایان غم هامان تویی
ای علی ای ساحل آرامشم
با وجودعشق تو من سر خوشم

یا علی
مولا علی
جانم علی
یا علی
مولا علی
جانم علی
یا علی
مولا علی
جانم علی
یا علی
مولا علی
جانم علی
علی علی علی