جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیار مو کوتاه


خواننده: مرتضی

یار موکوتاه لبی یا اوتاه با حرف بچه ها نری تو کوچه ها
خودتو بپاه نگیرنتا نگیرنتا نبرنتا
آخ تن تو بهار بهار
پیرهن تو نگار نگار
عاشقهای تو هزار هزار
چکنم به کار کردگار
خدا خودش میدونه
اون یار عاشقونه
دست به دعا میگرن
میارنت به خونه
الستون و ولستو ما را به هم برسون
الستون و ولستو ما را به هم برسون
تو مثل چشمه صافی من مثل برگ بیدم
تو آئینه های قلبت عکس خودم را دیدم
تو مثل چشمه صافی من مثل برگ بیدم
تو آئینه های قلبت عکس خودم را دیدم

یار موکوتاه لبی یا اوتاه با حرف بچه ها نری تو کوچه ها
خودتو بپاه نگیرنتا نگیرنتا نبرنتا
آخ تن تو بهار بهار
پیرهن تو نگار نگار
عاشقهای تو هزار هزار
چکنم به کار کردگار
خدا خودش میدونه
اون یار عاشقونه
دست به دعا میگرن
میارنت به خونه
الستون و ولستو ما را به هم برسون
الستون و ولستو ما را به هم برسون
یار موکوتاه لبی یا اوتاه با حرف بچه ها نری تو کوچه ها
یار موکوتاه لبی یا اوتاه با حرف بچه ها نری تو کوچه ها
یار موکوتاه لبی یا اوتاه با حرف بچه ها نری تو کوچه ها
یار موکوتاه لبی یا اوتاه با حرف بچه ها نری تو کوچه ها

یار موکوتاه لبی یا اوتاه با حرف بچه ها نری تو کوچه ها
تو مثل شاخه گل من مثل اشک بارون
خودتو بپاه نگیرنتا نگیرنتا نبرنتا
آخ تن تو بهار بهار
پیرهن تو نگار نگار
عاشقهای تو هزار هزار
چکنم به کار کردگار
خدا خودش میدونه
اون یار عاشقونه
دست به دعا میگرن
میارنت به خونه
الستون و ولستو ما را به هم برسون
الستون و ولستو ما را به هم برسون

تو مثل چشمه صافی من مثل برگ بیدم
تو آئینه های قلبت عکس خودم را دیدم
تو مثل چشمه صافی من مثل برگ بیدم
تو آئینه های قلبت عکس خودم را دیدم

یار موکوتاه لبی یا اوتاه با حرف بچه ها نری تو کوچه ها
تو مثل شاخه گل من مثل اشک بارون
خودتو بپاه نگیرنتا نگیرنتا نبرنتا
آخ تن تو بهار بهار
پیرهن تو نگار نگار
عاشقهای تو هزار هزار
چکنم به کار کردگار
خدا خودش میدونه
اون یار عاشقونه
دست به دعا میگرن
میارنت به خونه
الستون و ولستو ما را به هم برسون
الستون و ولستو ما را به هم برسون
یار موکوتاه لبی یا اوتاه با حرف بچه ها نری تو کوچه ها
یار موکوتاه لبی یا اوتاه با حرف بچه ها نری تو کوچه ها
یار موکوتاه لبی یا اوتاه با حرف بچه ها نری تو کوچه ها
یار موکوتاه لبی یا اوتاه با حرف بچه ها نری تو کوچه ها