جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیار بلا


ترانه سرا: ژاکلین
ویگن

یار یار یار دل بلا داره
حالا که یه مبتلا داره
یاردل بلا داره
حالا که یه مبتلا داره
یاردل بلا داره
کلی برو بیا داره
طاقچه بالا میذاره
وحالا که یه مبتلا داره
یار دل بلا داره
کلی برو بیا داره
طاقچه بالا میذاره
وحالا که یه مبتل اداره
به دل میگم دیونه
می میری عاشقونه
دوره عشق تمومه
تو این دوره و زمونه
بیا فراموشش کن
آتیشو خاموشش کن
یار و بزار توغصه
با من هم آغوشش کن
اما دلم تو سینه
نداره میل به کینه
همش به انتظاره
دیدن یار می شینه
یار یار
یار دل بلا داره
کلی برو و بیاداره
طاقچه بالا میذاره
وحالا که یه مبتلا داره
یاردل بلا داره
کلی برو و بیاداره
طاقچه بالا میذاره
وحالا که یه مبتلا داره
دستاش اگه قفس باشه
می خوام قناری باشم
شایدکه قسمت همینه
چرا فراری باشم
بهش میگم عزیز من بزار برات فداشم
فقط یه ذره جامی خوام که تو دل تو جاشم
نپرس چرا دلم می خواد برای تو فداشم
یار یار یار دل بلا داره
کلی برو و بیا داره
طاقچه بالا می ذاره
وحالا که یه مبتلا داره
یاردل بلا داره
کلی بروبیا داره
طاقچه بالا می ذاره
و حالا که یه مبتلا داره
یار یار یار دل بلاداره
حالا که یه مبتلا داره
یاردل بل داره
حالا که یه مبتلا داره
به دل میگم دیونه
می میری عاشقونه
دوره عشق تمومه
تو این دوره و زمونه
بیا فراموشش کن
آتیشو خاموشش کن
یار و بزار توغصه
با من هم آغوشش کن
اما دلم توسینه نداره
میل به کینه
همش به انتظاره
دیدن یار می شینه
یار یار یار دل بل اداره
کلی برو بیا
داره طاقچه بالا می ذاره
و حالا که یه مبتلا داره
یار دل بلا داره
کلی برو بیا داره
طاقچه بالا می ذاره
و حالا که یه مبتلا داره