جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیارم لج کرده


مرتضی

یارم لج كرده بر من راشو كج كرده بر من
این عشق و عاشقی رو پر از رنج كرده بر من
آخ
یارم لج كرده بر من راشو كج كرده بر من
این عشق و عاشقی رو پر از رنج كرده بر من

میدونه وخوب میدونه دورش میگردم
واسه دل تنها همه دوای دردم

میدونه وخوب میدونه دورش میگردم
واسه دل تنها همه دوای دردم

با چشماش میزنه بد خیره مژگون
انگاری نمیبینه خزون سردم
انگاری نمیبینه خزون سردم

یارم لج كرده بر من راشو كج كرده بر من
این عشق و عاشقی رو پر از رنج كرده بر من
آخ
یارم لج كرده بر من راشو كج كرده بر من
این عشق و عاشقی رو پر از رنج كرده بر من

دلم میخواد بگم یار بیا با ما وفا كن
این حرفها ضد عشقه این حرفها را رها كن
بیا تا دنیا باقی تا عشقها كوچه باغیه
تا حرفهای قدیمیمون پر از عطر اقاقیه

یارم لج كرده بر من راشو كج كرده بر من
این عشق و عاشقی رو پر از رنج كرده بر من

یارم لج كرده بر من راشو كج كرده بر من
این عشق و عاشقی رو پر از رنج كرده بر من

یارم لج كرده بر من راشو كج کرده
یارم لج كرده بر من راشو كج کرده بر من

یك روز یكرنگ عاشق با دنیا جور جوری
یك روز كوچه ای بن بست چو راهی بی عبوری
بیا تا دنیا باقی تا عشقها كوچه باغیه
تا حرفهای قدیمیمون پر از عطر اقاقیه

یارم لج كرده بر من راشو كج كرده بر من
این عشق و عاشقی رو پر از رنج كرده بر من
آخ
یارم لج كرده بر من راشو كج كرده بر من
این عشق و عاشقی رو پر از رنج كرده بر من

میدونه وخوب میدونه دورش میگردم
واسه دل تنها همه دوای دردم

میدونه وخوب میدونه دورش میگردم
واسه دل تنها همه دوای دردم

با چشماش میزنه بد خیره مژگون
انگاری نمیبینه خزون سردم
انگاری نمیبینه خزون سردم

یارم لج كرده بر من راشو كج كرده بر من
این عشق و عاشقی رو پر از رنج كرده بر من

یارم لج كرده بر من راشو كج كرده بر من
این عشق و عاشقی رو پر از رنج كرده بر من