جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیارم شو


پوران
عارف

گفتی که دگر ندهم دل خود به کسی
رام تو شدم نروم ز پی هوسی
شدم از تو جدا که برم به وفا رفته
تو شدی ز پی دگری
دگری اوه کی
من که بسته دام توام کی زنم ز حریم تو پر
من کبوتر بام توام کی روم سوی بام دگر
رنجیدم تا دیدم بدعهدی از من
من عهدت نشکستم سوگندم بشنو
بس کن دیگر از من بگذر
دارم تنها سوی تو نظر
روم دیگر که با یادت کنم عمری سپری
نکن ترکم ندارم من به دل عشق دگری
بس کن دیگر از من بگذر
دارم تنها سوی تو نظر
بیا بیا یارم شو یارم شو
بیا مه شبهای تارم شو
بیا مه شبهای تارم شو
بیا بیا یارم شو یارم شو