جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیاران


خواننده: مرتضی

ای وارثان هرچه دلیر هرچه نامدار
ایران خوب ما در خون نشسته امروز
با یک طلوع روشن دیگر از خون رهاست
با گل نشسته فرداست
یاران مدد کنید
یاران مدد کنید
یاران ما یاران ما
ویران شده ایران ما
یاران ما یاران ما
گریان شده ایران ما
آهنگ هر یک دست ما
در گوش این شب بی صداست
انبوه دست ما همه
فردای پر آواز ماست
بال و پر سیمرغ ما
در دام و بند کینه ها
ایل و تبار آریا
در پشت سرد میله ها
تا کی به کام دیگران
تا کی به نوش این و آن
در زیر پای ناکسان
تاراج مشتی بی نشان
آهنگ هر یک دست ما
در گوش این شب بی صداست
انبوه دست ما همه
فردای پر آواز ماست
ضحاک دیگر آمده
تکیه به تخت خون زده
بر پیکر آزادگان
با دشنه ها گلخون زده
ما را دوباره آرزو
چرمین درفش کاویان
ما را دوباره آبرو
آن کاوه آن شیر ژیان
آهنگ هر یک دست ما
در گوش این شب بی صداست
انبوه دست ما همه
فردای پر آواز ماست
انبوه دست ما همه
فردای پر آواز ماست